Гурткова робота

"Лікарські рослини"

Програма гуртка лікарських рослин розрахована на роботу з вихованцями середнього і старшого шкільного віку від 12 років.

Мета: формування компетентностей вихованців у процесі вивчення лікарських рослин.
Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:
- пізнавальних – засвоєння початкових знань, понять про лікарські рослини, оздоровлення організму; формування й розв’язання пізнавальних задач; засвоєння вихованцями наукових понять, що стосуються умов існування рослин в природному середовищі; знань основних видів роботи з визначниками та ключами, веденню особистих спостережень за рослинами в
природних умовах;
- практичних – оволодіння прийомами збору лікарської рослинної сировини різних морфологічних груп, заготівлі, сушіння та зберігання рослин; опанування навичками вирощування лікарських рослин на навчально-дослідних земельних ділянках; проведення досліджень і фенологічних спостережень; уміннями вести польові щоденники рослин;
- творчих – розвиток творчих здібностей вихованців у процесі вивчення флори України, розроблення й реалізації екологічних проектів, проведення творчих конкурсів; підготовка вихованців до участі в науково-практичних конференціях, участь у науково-дослідницьких проектах МАН, екологічних маршрутах, акціях.
- здоров’яформуючих – створення умов для формування та розвитку професійно-важливих якостей та властивостей шляхом використання засобів професійно-прикладної фізичної культури.
- соціальних – залучення вихованців до здорового способу життя, засвоєння природозберігаючих моделей поведінки, виховання дбайливого ставлення до ресурсів дикорослих лікарських рослин, дотримання принципів біо- та екоетики; професійного самовизначення; усвідомлення вихованцями гуртка необхідності екологічної та природоохоронної діяльності.
Блог керівника гуртка Кичак І.І.


"Юні садівники"

Навчальна програма спрямована на вихованців віком 11-15 років.
Мета програми – створення умов для творчої самореалізації і професійного самовизначення вихованців у процесі засвоєння базових знань з садівництва, оволодіння технологіями вирощування плодових і ягідних культур.
Основні завдання:
− розширити і поглибити знання з біології, хімії, екології;
− надати знання з основ садівництва;
− навчити вирощувати плодоягідні культури;
− формувати навички самостійного опрацювання наукової літератури;
− формувати мотивацію до дослідницької роботи;
− розвивати творчі здібності;
− формувати екологічне мислення;
− виховувати культуру праці;
−розвивати самостійність, відповідальність, підприємливість.

"Флористика та фітодизайн інтер'єру"

Програма гуртка розрахована на учнів основної та старшої школи.

Мета та завдання гуртка
• засвоєння системи знань з флористики та фітодизайну; 
• опанування практичними уміннями та навичками флористики та фітодизайну; 
• розвиток техніки створення флористичних об'єктів; 
• формування ставлення школярів до природи рідного краю, історії та традицій українського народу; 
• формування оцінних суджень про роль природи у житті людини; 
• формування естетичних смаків та екологічної культури школярів; 
• розвиток пізнавального інтересу, творчих здібностей; 
•створення середовища для саморозвитку, самореалізації, соціалізації та професійного самовизначення учнів; 
• здобуття допрофесійної освіти. 


"Природа рідного краю"

Навчальна програма спрямована на вихованців віком 7-10 років. 

Мета програми - розширення, систематизація і поглиблення знань про природу рідного краю, перспективи використання місцевих ресурсів в інтересах краю і країни, розкритті закономірностей природних процесів і явищ, що відбуваються у регіоні; засвоєнні основ екологічних знань, перетворенні теоретичних знань у стійкі переконання, формуванні у вихованців активної життєвої позиції та морально-етичних правил поведінки в природному і соціальному оточенні.
Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань:
 набуття досвіду навчально-пізнавальної природничої діяльності;
 розвиток дослідницьких умінь, спостережливості за явищами природи;
виховання любові до рідної природи на основі пізнання її цінності;
 формування екологічно активної позиції, прагнення діяти для збереження довкілля і досягнення цілей сталого розвитку суспільства;
 формування практичних умінь поліпшення стану природного середовища своєї місцевості, оздоровлення довкілля, навичок екологічно доцільної поведінки.
                                                                                       

"Юні садівники"

Навчальна програма розрахована на вихованців віком 8-10 років.

Мета програми – формування базових компетентностей вихованців у процесі вивчення плодових та ягідних культур.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної – засвоєння початкових знань, понять про плодові та ягідні культури, про сад, розсадник, шкілку, ягідник; ознайомлення з агротехнікою вирощування плодових та ягідних культур у різні пори року, з основними видами робіт у саду, розсаднику, шкілці, ягіднику; з елементарними поняттями сортової різновидності основних плодово-ягідних культур, які вирощують у садах України;

практичної – оволодіння практичними уміннями і навичками з вирощування плодових та ягідних культур і догляду за ними, проведення спостережень за рослинами, дослідницької роботи;

творчої – розвиток творчих здібностей вихованців у процесі вивчення плодово-ягідних культур, розвиток творчої ініціативи, потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні; розвиток спостережливості, уваги, формування досвіду проектної та дослідницької діяльності;

соціальної - розуміння принципів сталого розвитку, уміння застосовувати їх на практиці; формування екологічної культури та мотивації на здоровий спосіб життя, свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, потреби у професійному самовизначенні, самоосвіті та саморозвитку, готовності до безперервної освіти, розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери: працелюбства, наполегливості, самостійності, відповідальності, доброзичливості, поваги до людей; навички міжособистісної взаємодії, здатності працювати в команді.

Навчальна програма розрахована на вихованців віком 11-15 років.

Мета програми – формування компетентностей вихованців у процесі засвоєння базових знань з садівництва, оволодіння технологіями вирощування плодових і ягідних культур
Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:
пізнавальної: оволодіння основним термінологічним апаратом, поглибленнням знань з теоретичних основ садівництва, ознайомлення з сучасними технологіями вирощування плодових і ягідних культур культур, з основами дослідницької діяльності;
практичної: уміння застосовувати знання для отримання сталих урожаїв плодових і ягідних культур, набуття навичок розмноження та вирощування ягідних культур відповідно до сучасних екологічно обґрунтованих агротехнологій, проведення польових дослідів, ведення фенологічних
спостережень та польового щоденника, уміння обирати потрібні джерела інформації та користуватись ними;
творчої: розвиток самостійності, творчої ініціативи, формування творчих здібностей, потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні; уміння переносити знання в нову життєву ситуацію та застосовувати їх; формування досвіду проектної та дослідницької діяльності; 
соціальної: усвідомлення принципів збалансованого розвитку, важливого соціального значення садівництва у забезпеченні продовольчої безпеки України; формування екологічної культури та мотивації на здоровий спосіб життя, потреби у професійному самовизначенні, самоосвіті та саморозвитку, готовності до безперервної освіти, розвиток підприємливості, позитивних якостей емоційно-вольової сфери: працелюбства, наполегливості, відповідальності, доброзичливості, поваги до людей; навички міжособистісної взаємодії, здатності працювати в команді.

                                                                                                 Блог керівник гуртка Кичак І.І.


"Юні охоронці природи"


Навчальна програма розрахована на учнів 6—8-х класів. Мета програми — формування в учнів інтересу до поглибленого вивчення природи рідного краю, до науково-дослідної та експериментальної роботи, розуміння взаємозв'язку природних явищ, які закладають основу відповідального та дієвого ставлення до навколишнього природного середовища. 

Завдання програми

• сприяти систематичному вивченню питань охорони природи; 
• надати знання з основ раціонального природокористування; 
• сформувати практичні вміння та навички раціонального природокористування; 
• розвивати здатність адекватно оцінювати стан навколишнього середовища та приймати правильні рішення щодо його поліпшення, передбачати можливі наслідки своїх дій, не допускати негативного впливу на довкілля в усіх сферах діяльності; 
• розвинути творчі здібності учнів, залучити їх до проведення самостійних досліджень; 
• залучити вихованців до практичних природоохоронних дій. 

"Юні квітникарі"

Програма розрахована на вихованців віком 9—12 років.

Мета програми полягає у формуванні базових компетентностей у процесі занять квітникарством.
Основні завдання передбачають формування таких компетентностей:
пізнавальної: розширення та поглиблення знань з квітникарства, ознайомлення з різноманіттям квітково-декоративних рослин закритого і відкритого ґрунту, усвідомлення їх ролі в забезпеченні якості життя, ознайомлення з основами дослідницької діяльності;
практичної: використання набутих знань у повсякденному житті та побуті, формування умінь вирощування квітково-декоративних рослин, навички самостійного опрацювання пізнавальної літератури, розвиток умінь обирати потрібні джерела інформації та користуватись ними;
творчої: розвиток творчої ініціативи, формування творчих здібностей, потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні; розвиток спостережливості, уваги, формування досвіду проектної та дослідницької діяльності;
соціальної: розуміння принципів сталого розвитку, уміння застосовувати їх на практиці; формування екологічної культури та мотивації на здоровий спосіб життя, свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери: працелюбства, наполегливості, самостійності, відповідальності, доброзичливості, поваги до
людей; навички міжособистісної взаємодії, здатності працювати в команді.


"Оригамі"

Програма пропонується для дітей від 5 до 16 років. 
Метою програми є формування компетентностей особистості у проце­сі створення поробок із паперу.
Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:
пізнавальної: оволодіння знаннями про папір, його виробництво, види, властивості, способи конструювання з паперу;
практичної: формування вмінь і навичок роботи з папером; виготов­лення поробок у різних техніках, застосування основних прийомів роботи;
творчої: формування творчої особистості, емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток; задоволення потреби особистості у творчій самореалізації;
соціальної: виховання культури праці; формування дружніх стосун­ків у колективі; відчуття відповідальності, колективізму, взаємодопомоги.

"Моделювання іграшок-сувенірів"

Навчальна програма реалізується в гуртках науково-технічного напряму художньо-технічного профілю та спрямована на вихованців віком від 7 до 14 років.
Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей особистості засобами технічної творчості.
Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:пізнавальна – ознайомлення з різними матеріалами, інструментами, техніками виготовлення іграшок-сувенірів;практична – вироблення трудових умінь, навичок обробки матеріалів, роботи з інструментами, засвоєння технологій виготовлення іграшок-сувенірів;творча – формування творчої особистості, її художнього смаку, пізнавального інтересу, творчої уяви, фантазії, задоволення потреб особистості у творчій самореалізації; емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток;соціальна – розвиток стійкого інтересу до мистецтва свого народу, його історії та традицій; виховання позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегливість, працелюбство тощо), доброзичливості у ставленні до інших, вміння працювати в колективі.


        

Немає коментарів:

Дописати коментар